โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

15 ก.ย. 57

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่9 – หมู่ที่ 18

ปริมาณงาน ช่วงที่1 จากสะพานคลองซ้อน- เชื่อมถนนหินคลุก อบจ. กว้าง 6 เมตร ยาว 900 ม.
ช่วงที่2 จากถนนหินคลุกก อบจ.-ถนนลาดยาง อบต.กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร
ช่วงที่3 จากถนนลาดยาง อบจ.-เชื่อมถนนลาดยางบ้านนายเลิศ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร
ช่วงที่4 จากถนนลาดยางบ้านนายเลิศ-สามแยกบ้านป่ากล้วย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 4,464 ลบ.ม.

งบประมาณ 1,499,00 บาท เริ่มสัญญา 30 พ.ค. 56 สิ้นสุดสัญญา 28 ม.ค. 57

ผู้รับจ้าง หจก.9อินทรีย์ก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงาน นาย สัมฤทธิ์ ช่วงกลาง ช่างโยธา 4

กรรมการการตรวจสอบการจ้าง 
1.นายสุกีรีย์ ศุภมงคล
2.นายคำพันธ์ ช่วงกลาง
3.นางสาวปิยะพันธ์ สมนึก
4.นายไสว เคนจันทึก
5.นางรัศมี จันทร์พุดซ่า