เรื่องให้ผุ้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลวังกะทะอันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2561 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

04 ม.ค. 61