สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

29 ม.ค. 59