ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ของ อบต.วังกะทะ

12 พ.ค. 57

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ของ อบต.วังกะทะ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 10 – บ้านวังกะโล่ หมู่ที่ 9 (ลาดยาง อบจ.-สาทแยกาะพานคลองช้อน) ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง กว้าง 6 เมตร หนา 0.10 ม. ยาว 2,800 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย 2,604 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่นให้เรียบตลอดสายทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.วังกะทะ กำหนด)

งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,747,000 บาท ราคากลางงานก่อสร้าง

วันเริ่มสัญญา 13 มีนาคม 57 วันสิ้นสุดสัญญา 11 พฤษภาคม 2557

ผู้รับจ้าง หจก.ริมใหม่คอนสตัคชั่น

ผู้ควบคุมงาน นายทิวัตถ์ ช่วยงาน ช่างโยธา 4

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1.นายศุภสวัสดิ์ อาจหาญ ประธานกรรมการฯ
2.นายสุกรีย์ ศุภมงคล กรรมการฯ
3.นายคำพันธ์ ตุ่นทอง กรรมการฯ
4.นายปรีชา เปลื้องกลาง กรรมการฯ
5.นายถวิล จ่ากลาง กรรมการฯ