ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่องให้ผุ้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลวังกะทะ อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย ,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

27 ธ.ค. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :