ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ของ อบต.วังกะทะ

12 พ.ค. 57

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านเพิ่มสมบัติ หมู่ที่ 22 – บ้านซับสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย 558 ลบ.ม. พร้อมดำเนินการเกรดบดแน่นให้เรียบร้อยตลอดสายทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.วังกะทะ กำหนด)

ผู้รับจ้าง บริษัท ห้องหุ้นส่วนจำกัด ริมใหม่คอนสตัคชั่น

วันเริ่มสัญญา 13 มีนาคม 2557 วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง 11 พฤษภาคม 2557

วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 375,000 บาท ราคากลางงานก่อสร้าง 375,000 บาท

วงเงินค่าก่อสร้างที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 373,600 บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง
1.นายศุภสวัสดิ์ อาจหาญ ประธานกรรมการฯ
2.นายสุกรีย์ ศุภมงคล กรรมการฯ
3.นายคำพันธ์ ตุ่นทอง กรรมการฯ
4.นายสัมฤทธิ์ เศรษฐวงษ์ กรรมการฯ
5.นางประยูร กิ่งสันกลาง กรรมการฯ

ผู้ควบคุมงาน  นายทิวัตถ์ ช่วยกลาง ช่างโยธา 4