ประชาสัมพันธ์ราคากลาง งานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 9 บ้านวังกะโล่ – หมู่ 1 บ้านป่าไผ่แดง – หมู่ 18 บ้านป่ากล้วย ( 3 ช่วง )

04 ม.ค. 59