ประชาสัมพันธ์ราคากลาง งานซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 12 บ้านโป่งกระทิง – หมู่ 3 บ้านคลองมะค่าหิน หมู่ 23 บ้านคลองไทร ( 2 ช่วง)

03 ม.ค. 59