ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านซับสำราญ หมู่ 11

17 ม.ค. 61

ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านซับสำราญ หมู่ที่ 11 ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.วังกะทะกำหนด)