ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13

17 ม.ค. 61

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 13 ต.วังกะทะ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.วังกะทะกำหนด)