ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง,หินคลุก บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 5

17 ม.ค. 61

ซ่อมแซมถนนลูกรัง,หินคลุก บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.วังกะทะกำหนด)