ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

28 พ.ค. 63

เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563

เรื่อง แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ.2563

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2563

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี พ.ศ.2563