ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 14

04 เม.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หนึ่งเกียรติธาดาก่อสร้าง (ให้บริการ)        โดยเสนอราคา         เป็นเงินทั้งสิ้น   ๑๖๘,๐๐๐.๐๐       บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)