ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ 17 ถึงบ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 14 ถึงบ้านคลองอีเฒ่า หมู่ที่ 8

04 เม.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ ๑๗ ถึงบ้านดอนสว่าง หมู่ที่ ๑๔ ถึงบ้านคลองอีเฒ่า หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ ๑๗ ถึงบ้านดอนสว่าง หมู่ที่ ๑๔ ถึงบ้านคลองอีเฒ่า หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองประสพโชค (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ