ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal หมู่ที่ ๒๓ บ้านคลองไทร เส้นจากสามแยกบ้านนางหา สมุดกลาง ระยะทางยาง ๑๗๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal หมู่ที่ ๒๓ บ้านคลองไทร เส้นจากสามแยกบ้านนางหา สมุดกลาง ระยะทางยาง ๑๗๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal หมู่ที่ ๒๓ บ้านคลองไทร เส้นจากสามแยกบ้านนางหา สมุดกลาง ระยะทางยาง ๑๗๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal หมู่ที่ ๒๓ บ้านคลองไทร เส้นจากสามแยกบ้านนางหา สมุดกลาง ระยะทางยาง ๑๗๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.เกียรติการก่อสร้างปากช่อง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ