ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒๑ บ้านยางบ่องสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒๑ บ้านยางบ่องสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒๑ บ้านยางบ่องสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒๑ บ้านยางบ่องสามัคคี จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โชคอุดมก่อสร้างปากช่อง (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ