ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal หมู่ที่ ๘ บ้านคลองอีเฒ่า บริเวณบ้านนายประจวบ จักรพลถึงมอมะกอก ระยะทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal หมู่ที่ ๘ บ้านคลองอีเฒ่า บริเวณบ้านนายประจวบ จักรพลถึงมอมะกอก ระยะทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal หมู่ที่ ๘ บ้านคลองอีเฒ่า บริเวณบ้านนายประจวบ จักรพลถึงมอมะกอก ระยะทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal หมู่ที่ ๘ บ้านคลองอีเฒ่า บริเวณบ้านนายประจวบ จักรพลถึงมอมะกอก จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์วีอาร์ แมก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 333,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่   23  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
สุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ