ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านวังกะทะ จากรพ.สต.วังกะทะ ถึง สะพานบ้านวังกะทะ ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านวังกะทะ จากรพ.สต.วังกะทะ ถึง สะพานบ้านวังกะทะ ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านวังกะทะ จากรพ.สต.วังกะทะ ถึง สะพานบ้านวังกะทะ ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านวังกะทะ จากรพ.สต.วังกะทะ ถึง สะพานบ้านวังกะทะ ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 อินทรีย์ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ