ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการย้ายหอถังและปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองขี้ตุ่น หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการย้ายหอถังและปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองขี้ตุ่น หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างโครงการย้ายหอถังและปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองขี้ตุ่น หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
โครงการย้ายหอถังเก็บน้ำและเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขี้ตุ่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา กรุ๊ป (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ