ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่ากล้วย จำนวน ๒ เส้น เส้นที่ ๑ ศาลาพักร้อนถึงบ้านนางจวน บัวศรี ระยะทางยาว ๗๕๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร เส้นที่ ๒ เส้นสระน้ำวัดป่าไผ่แดงถึงบ้านนายพิน โม้กลาง ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่ากล้วย จำนวน ๒ เส้น เส้นที่ ๑ ศาลาพักร้อนถึงบ้านนางจวน บัวศรี ระยะทางยาว ๗๕๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร เส้นที่ ๒ เส้นสระน้ำวัดป่าไผ่แดงถึงบ้านนายพิน โม้กลาง ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่ากล้วย จำนวน ๒ เส้น เส้นที่ ๑ ศาลาพักร้อนถึงบ้านนางจวน บัวศรี ระยะทางยาว ๗๕๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร เส้นที่ ๒ เส้นสระน้ำวัดป่าไผ่แดงถึงบ้านนายพิน โม้กลาง ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่ากล้วย จำนวน ๒ เส้น เส้นที่ ๑ ศาลาพักร้อนถึงบ้านนางจวน บัวศรี ระยะทางยาว ๗๕๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร เส้นที่ ๒ เส้นสระน้ำวัดป่าไผ่แดงถึงบ้านนายพิน โม้กลาง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองประสพโชค (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ