ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal หมู่ที่ ๑๗ บ้านป่าตะเคียน เส้นหน้าศาลาประชาคมถึงหน้าโรงเรียนคลองใบพัด ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal หมู่ที่ ๑๗ บ้านป่าตะเคียน เส้นหน้าศาลาประชาคมถึงหน้าโรงเรียนคลองใบพัด ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal หมู่ที่ ๑๗ บ้านป่าตะเคียน เส้นหน้าศาลาประชาคมถึงหน้าโรงเรียนคลองใบพัด ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal หมู่ที่ ๑๗ บ้านป่าตะเคียน เส้นหน้าศาลาประชาคมถึงหน้าโรงเรียนคลองใบพัด ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.เกียรติการก่อสร้างปากช่อง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   
   
 
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ