ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal บ้านวังตะเคียนทอง หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ก.ค. 62

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal บ้านวังตะเคียนทอง หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————–
               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal บ้านวังตะเคียนทอง หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
ถนนสายรอง(๓๐.๒๒.๒๐.๔๖ )ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal บ้านวังตะเคียนทอง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณีก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ