ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางบ่องสามัคคี หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางบ่องสามัคคี หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางบ่องสามัคคี หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
งานก่อสร้างถนนทางหลวง(72.14.10.01 ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส พี บิว จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 439,000.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
           ประกาศ ณ วันที่  16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
   
   
 
สุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ