ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ 17

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–

                      ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
งานก่อสร้างถนนทางหลวง(72.14.10.01 )ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส พี บิว จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 369,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
   
   
 
นางสุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ