ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองไทร หมู่ที่ 23

05 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองไทร หมู่ที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองไทร หมู่ที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
งานบริการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนเพิ่มสมบัติวิศวกรรม (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ