ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน ๗๐๓๗

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน ๗๐๓๗ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน ๗๐๓๗ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(๗๘.๑๘.๐๑.๐๐ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทโตโยต้าเขาใหญ่ (ให้บริการ) จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๒๑.๖๓ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ