ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองช่าง

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
น้ำมันเชื้อเพลิง(๑๕.๑๐.๑๕.๐๖ ) ของกองช่าง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ้าน ป.วัสดุภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ