ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.วังกะทะ

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.วังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.วังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
อาหารเสริมวิตามิน(๕๑.๑๙.๑๙.๐๕ ) จำนวน ๒๐,๐๒๐ กล่องเล็ก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘,๒๗๘.๒๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ