ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างโครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
บริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา (๗๘.๑๑.๑๘.๐๓ ) จำนวน ๓ วัน จำนวน ๔ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คณาวินเดินรถ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ