ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อโครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
๑. สมุดบันทึก/กระดาษสำหรับบันทึก (๑๔.๑๑.๑๕.๑๔ ) จำนวน ๒๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอน นี่ ธิง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. ซองเอกสาร (๔๔.๑๒.๒๐.๑๑ ) จำนวน ๒๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอน นี่ ธิง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. ป้ายชื่อโลหะหรือป้ายชื่อพลาสติก (๖๐.๑๐.๑๗.๑๗ ) จำนวน ๒๐๐ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอน นี่ ธิง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. ด้ามดินสอหรือปากกา (๔๔.๑๒.๑๗.๑๔ ) จำนวน ๒๐๐ ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอน นี่ ธิง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ