ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่เพื่อใช้ในโครงการศูนย์อำนวนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๑

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่เพื่อใช้ในโครงการศูนย์อำนวนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดสถานที่เพื่อใช้ในโครงการศูนย์อำนวนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
การจ้างงานจัดตกแต่งสถานที่ตั้งจุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน มีเต็นท์ ๑ หลัง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ๔ จุด (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเศรษฐพงศ์ วงศ์ประกรณ์กุล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ