ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา)

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
สวิตช์ควบคุมแรงดันน้ำ(เฮนีเวล)กาว ๑๐๐ กรัมข้อต่อตรง ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ้าน ป.วัสดุภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ