ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา มิเตอร์น้ำ)

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา มิเตอร์น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา มิเตอร์น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
มิเตอร์น้ำ(๔๑.๑๑.๒๕.๐๔ ) จำนวน ๒๔ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ้าน ป.วัสดุภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ