ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา)

06 มิ.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ท่อพีวีซี ๓ นิ้วข้องอ ๙๐ องศา ๓ นิ้ว สามทาง ๓ นิ้ว ลด ๑/๒ นิ้วกาว ๑,๐๐๐ กรัมบอลวาล์ว ๓ นิ้ว จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ้าน ป.วัสดุภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๓๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ