ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา)(6,815 บาท)

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ข้อต่อทรงกลม(๒๕.๑๗.๔๒.๐๓ ) ตะปูฝาจุก(๓๑.๑๖.๒๐.๐๒ ) ข้อต่อทรงกลม(๒๕.๑๗.๔๒.๐๓ ) ข้อต่อทรงกลม(๒๕.๑๗.๔๒.๐๓ ) กาว(๓๑.๒๐.๑๖.๑๐ ) และ ข้อต่อทรงกลม(๒๕.๑๗.๔๒.๐๓ ) จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ้าน ป.วัสดุภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๑๕.๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ