ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบริการซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๙ บ้านวังกะโล่

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบริการซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๙ บ้านวังกะโล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างจ้างบริการซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๙ บ้านวังกะโล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(๗๒.๑๐.๑๕.๑๐ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.เค แอนด์ เอส บาดาล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ