ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเป่าล้างบ่อและล้างปั้มสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองนกกระเต็น

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเป่าล้างบ่อและล้างปั้มสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองนกกระเต็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างบริการเป่าล้างบ่อและล้างปั้มสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองนกกระเต็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
บริการจัดการหรือดูแลรักษาบ่อน้ำ(๗๐.๑๗.๑๗.๐๗ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เค แอนด์ เอส บาดาล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ