ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จ กิจการประปา

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จ กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
๑. อต.๑๖ ใบเสร็จรับเงิน (๑๔.๑๑.๑๘.๐๔ )(อบต.๒ สำเนา ๓๐๐ แผ่น) จำนวน ๑๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. ป.๔๑/๑ ใบเสร็จรับเงิน (๑๔.๑๑.๑๘.๐๔ )ค่าน้ำประปา จำนวน ๒๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. สมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ (๖๐.๑๒.๑๙.๐๖ ) จำนวน ๔๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ