ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่งมีหน้าแปลน ๓ แรง

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่งมีหน้าแปลน ๓ แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่งมีหน้าแปลน ๓ แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
เครื่องสูบแบบหอยโข่ง(๔๐.๑๕.๑๕.๐๓ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ้าน ป.วัสดุภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ