ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ตลับผงหมึก (๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ -๐๐๐๐๐๑)[ผงหมึกดิจิตอล FS-๖๕๒๕MFP,ไม่มี ISO ๙๐๐๑,ไม่มีใบรับรองผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ] จำนวน ๓ ตลับ(1 ตลับ) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กิ่งเพชร โอ.เอ. จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ