ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงตำบลวังกะทะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงตำบลวังกะทะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างเช่าเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงตำบลวังกะทะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
๑. แหล่งจ่ายไฟต่อเนื่อง (๓๙.๑๒.๑๐.๑๑ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปรีชา มุขจร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. ไฟส่องสว่างปรับทิศทาง (๓๙.๑๑.๑๕.๐๘ ) จำนวน ๒๐ จุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปรีชา มุขจร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. ระบบเครื่องเสียงในยานพาหนะและส่วนประกอบ (๒๕.๑๗.๔๔.๑๐ ) จำนวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปรีชา มุขจร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ