ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลวังกะทะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลวังกะทะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลวังกะทะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
๑. การโฆษณาบนป้ายโฆษณาขนาดเล็ก (๘๒.๑๐.๑๕.๐๒ ) จำนวน ๓ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านผัง 2 อิงค์เจ็ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. การโฆษณาบนป้ายโฆษณาขนาดเล็ก (๘๒.๑๐.๑๕.๐๒ ) จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านผัง 2 อิงค์เจ็ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๒๐.๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ