ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (2 รายการ)

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
๑. อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) ท่อพีวีซี ๑ ๑/๔ นิ้ว ๘.๕ บานปลาย จำนวน ๒๐ ท่อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ้าน ป.วัสดุภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. สวิตช์ควบคุม (๓๙.๑๒.๑๕.๑๐ ) จำนวน ๓ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ้าน ป.วัสดุภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ