ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดาวเรือง ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเตรียมการจัดงานและสนับสนุนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดาวเรือง ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเตรียมการจัดงานและสนับสนุนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อต้นดาวเรือง ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเตรียมการจัดงานและสนับสนุนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ต้นไม้และไม้พุ่ม(๑๐.๑๖.๑๕.๐๐ ) ต้นดาวเรือง จำนวน ๙,๙๙๙ ต้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสุนทรี พิมพ์ไธสง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ