ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )จัดเตรียมสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวจิตรพยอม ยิ่งสวัสดิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ