ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
น้ำ(๕๐.๒๐.๒๓.๐๑ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางกิมหงวน แซ่ตัง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ