ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) เก้าอี้พลาสติก เกรด เอ จำนวน ๑๕๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามเมลามีน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ