ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.วังกะทะ (ทะเบียน กน ๗๐๓๗ นม) 06 April 2018

06 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.วังกะทะ (ทะเบียน กน ๗๐๓๗ นม)
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.วังกะทะ (ทะเบียน กน ๗๐๓๗ นม)  นั้น
บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(๗๘.๑๘.๐๑.๐๐ ) จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โตโยต้าเขาใหญ่ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๖๕.๐๗ บาท (ห้าพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สุนทรา  พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ