ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาตำบลสี่ปี ของสำนักงานปลัด

09 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาตำบลสี่ปี ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาตำบลสี่ปี ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
บริการทำสำเนาขาวดำหรือเรียงหน้า (๘๒.๑๒.๑๗.๐๑ ) จำนวน ๖๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มานิตย์ก็อปปี้ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ