ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์๒๕๖๑

11 เม.ย. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ จ้างโครงการอำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
๑. การจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )จัดตกแต่งสถานที่ตั้งจุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน มีเต็นท์ ๑ หลัง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ๔ จุด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเศรษฐ์พงศ์ วงศ์ประกรณ์กุล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. ตัวอักขระของป้ายบอกทาง (๕๕.๑๒.๑๗.๒๑ )ทำป้ายบอกทางและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านผัง 2 อิงค์เจ็ท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุนทรา พอควร
(นางสุนทรา พอควร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ